Blog Image

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Vision Fløng, Borgermøde

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 15 Jan, 2017 10:11Jule- og Nytårshilsen fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 21 Dec, 2016 20:49

Indledningsvis vil vi gerne takke vores betalende medlemmer
for deres bidrag til Landsbylaugets drift og ikke mindst sikring af vores
legitimitet overfor omverdenen – når der ikke er en kæmpe pose penge bag ved,
er det naturligvis opbakningen der tæller når vi går i byen og snakker med
interessenterne.

Vores kontingentindbetalinger har i det forløbne år givet os
mulighed for at yde kontante bidrag til fx. Byfesten og Den Røde Legeplads. Og
vores opbakning har sikret at vi bliver det naturlige kontaktpunkt her i Fløng
og omegn, når der skal drøftes fx. trafikforhold og Vision Fløng – samt sikrer
at vi er hørings berettiget overfor kommunale tiltag. Vi afgiver høringssvar når der er forhold der vedrører gældende lokalplaner i vores område.

Vi håber at der er flere end de nuværende 107 husstande her
i Fløng Sogn, der vil overveje at blive rigtige medlemmer og betale de beskedne
100 kroner i årligt kontingent. Det er ganske nemt – MobilePay til 2611 0537
/kasserer Tommy Rosenlind.

Ellers har året været uden de helt store udfordringer sådan
rent politisk.

Vi har som sædvanligt ydet vores indsats til Skovens Dag i
maj måned – i godt samarbejde med Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune. Vi
har været med i det ret omfattende arbejde med at få årets Byfest i Fløng
gennemført og senest har vi sammen med FHI været arrangør af borgermøderne
vedrørende udviklingsplanen for Fløng med udgangspunkt i Vision Fløng – dette
sidste har været en lang proces med mange engagerede borgere over de sidste 4-5
år, der endelig blev anerkendt af Byrådet med en bevilling på 4 mio. kroner.
Også en løsning på de trafikale udfordringer som Marbjerg har haft igennem en
årrække, har vi efterhånden fået kommunen til at anerkende og Driftsbyen arbejder på
en løsning i form af en 2-1 vej.

Udover disse projekter, har vores medlemmer i bestyrelsen
ydet deres bidrag i de kommunalt forankrede Agenda21-rådet (bl.a.
trafikforhold), Skovrådet (Fløngskoven mv.) samt det mindre formelle fora som
Samarbejdsforum for de 6 landsbyer i Høje-Taastrup Kommune (der holder årlige møder
med borgmesteren) og Foreningen Byfesten i Fløng. Vi har fået valgt et medlem
til bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus, og senest et medlem i menighedsrådet i
Fløng Kirke. Vi deltager også aktivt i Hedehusene
Erhvervforenings projekt ”Mere Liv i Gaden” , der drejer sig om at genskabe forretningslivet i Hedehusene.

Når vi her i bestyrelsen tænker tilbage på hvad vi har været
“skyld” i siden etablering af Landsbylauget – Fløng Sogn i maj måned
2010, så har vi egentlig en ganske pæn track record:

2 nye lokale byrådsmedlemmer (vi er overbevist om at
deltagelsen som bestyrelsesmedlemmer i Landsbylauget var en stærkt motiverende faktor smiley )

Etablering af Flønghuset – og ikke en institution for
misbrugere – på Fløng Byvej

Undgå tvangsfjernvarme til hele Fløng

Etablering af Fløngskoven + Hundeskoven

Årlig afholdelse af Skoven Dag i Fløng

Sparket en Byfestforening i gang

Bus 116 øst om Fløng igen

Trafikløsning gennem Marbjerg er på kommunens plan

Cykelsti til Soderup

Vision Fløng er nu igang

60 km/t på Vesterled

Støtte til genrejsning af Den Røde Legeplads

Får på Møllebakken

Vores Facebook gruppe med mere end 1.500 medlemmer

og sidst men ikke mindst: Aktivering af en masse gode
frivillige kræfter i Fløng, samt involvering af rigtigt mange fra vores
erhvervsliv i mange af vores tiltag.

Stor tak til de lokale erhvervsdrivende der i årets løb har støttet op om Landsbylaugets virke.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

//BestyrelsenVision Fløng

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 18 Dec, 2016 13:29

Vision Fløng, – Skal vi være bekymret?

Processen med at få udfærdiget et professionelt oplæg om
muligheden for udviklingen af Fløng til gavn og glæde for os alle – børn, unge,
voksne og ældre er godt i gang og der har været afholdt flere borgermøder til
brug for idemodning. En rigtig god proces synes vi – og selv om der naturligvis
er forskellige holdninger til hvilke elementer der skal indgå, og måske især
hvor de skal etableres – så er vi jo alle grundlæggende med på at der skal
udvikles her i Fløng. Borgerinddragelse er som sådan den eneste rigtige
demokratiske proces, men naturligvis ligger den endelige beslutning i byrådet,
der jo netop er valgt til at varetage helheden her i vores kommune, og som
selvfølgelig skal tage stilling til det endelige oplæg.

Det er Landsbylauget’s holdning at projektet ikke bør
indeholde en kunststofbane i Fløng Idrætsanlæg og heller ikke en løbesti rundt
om Fløng – dels fordi disse elementer alene vil lægge beslag på stort set hele
budgettet, og dels fordi disse bør finansieret som specifikke idræts-støtte, og
dette er så vidt vi kan se ikke det primære formål med projektet, selv om det
oprindelige oplæg var noget med en idrætslandsby.

I Landsbylauget er vi tilhænger af at hovedvægten i projektet
bliver i de 2 satellitter: Gadekærspladsen og Cirkuspladsen ved
Møllebakken.

Vores bekymring går nok mere på den træghed Høje-Taastrup
Kommune udviser med hensyn til den lovede etablering af en styregruppe med
deltagelse af lokale borgere – hvor bliver den af? Eller er administration ved
at kuppe Fløng’s borgere? Hvad siger politikerne til dette?

Også processen med at spørge vores børn og unge i en 2.
runde synes at være løbet af sporet – hvorfor er der ikke afholdt et
børne/ungemøde nr. 2?

Det vi har set fra de professionelle aktører indtil videre,
giver os en god mavefornemmelse, og vi glæder os til at medvirke til at få
projektet tilbage på sporet som oprindeligt aftalt, så vi alle kan få nye
aktiviteter at benytte i løbet af 2017.VISIONPLAN FOR FLØNG

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 13 Oct, 2016 17:18

VISIONPLAN FOR FLØNG starter nu.

Byrådet har den 21. juni 2016 godkendt og
bevilliget penge (i alt 4 mio. kr.) til realiseringen af ny VISIONPLAN FOR FLØNG.

Projektet bliver dog ikke i den udførelse som
aktive lokalborgere tidligere har indsendt til Høje-Taastrup Kommune som
idégrundlag. HTK har derimod skrevet kontrakt med arkitektfirmaet GUSTIN
Landskab A/S, Århus, som rådgiver på projektet. Rådgiver skal som en del af
udarbejdelsen af et projektforslag, tilrettelægge en tilbundsgående
borgerinddragelsesproces således at borgere, idrætsudøvere og relevante
institutioner inddrages. Processen skal afdække de lokale ønsker og
aktivitetsbehov og belyse, hvor de lokale aktører føler størst behov for at
placere de nye aktivitetselementer. I udviklingen af det konkrete projekt skal
der gennemføres en borger- inddragelsesproces, som sikrer lokalt engagement og
ejerskab til det nye byrum og fornyelsen heraf.

Det forventede resultat skal resultere i: – Et
integreret byrum og aktivitetsplads, med installationer som understøtter de
lokale behov for udførelse af sport, leg, idræt og kulturaktiviteter, – En
centralt beliggende plads, der fungerer som landsbyens samlingspunkt på alle
tidspunkter af året, med muligheder for ophold på og omkring pladsen, – Et
aktivitetssted, der skal forankres hos Fløngs borgere og græsrødder, som i
fremtiden skal bruge området, – Et image- og kvalitetsmæssigt løft, der kan
etablere Fløng som en by med et stærkt, fællesskabsbevidst foreningsliv og
dermed styrke landsbyens evne til at tiltrække nye borgere.

For at udmønte den lokale
inddragelse, etableres et borgermøde med arkitektfirmaet, den 25. okt. Kl. 20:00 i Caféen ved Flønghallen. Her kan alle møde op. Tilmelding er ikke
nødvendig – bare mød op, og medbring alle dine gode ideer. Som noget specielt skal
også de unges og børnenes ønsker inddrages. Dette gøres ved et møde med
arkitektfirmaet og de unge/børn den 26. okt. i ”Flønghytten”, ved
Fritidsklubben.

Lokalt forankres projektet i
Landsbylauget-Fløng Sogn, og Fløng-Hedehusene Idræt.Referat af møde i Samarbejdsforum

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 12 Sep, 2016 18:59

Landsbyerne har den 6. september 2016 været samlet til møde i Samarbejdsforum.
Herunder kan se referat med bilag,

M.v.h.
BestyrelsenGeneralforsamling 2016

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 16 May, 2016 17:59

Så fik vi afholdt Generalforsamling 2016 for Landsbylauget – Fløng Sogn.

Fremmødet var ikke stort i forhold til tidligere år – det skyldes nok at vi ikke havde fået en spændende gæst på plads. Vi havde forsøgt at få en demo af en hjertestarter, men prisen gjorde at vi fravalgte dette.


Generalforsamling 2016 i Fløng Forsamlinghus

Referat og bilag finder du her.

Formandens beretning kom bredt omkring vores aktiviteter i årets løb.

Specielt kan nævnes at vi har fået officielle poster i Høje-Taastrup Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg og Skovrådet.

Førstnævnte er bl.a. en følge af vores samarbejde med kommunes andre landsbylaug om trafikprioriteringer i kommunen – der jo påstår at der ikke er råd til at opfylde alle skatteborgerenes ønsker – så derfor har vi valg at have årlige prioriteringsmøder med borgmester Michael Ziegler.


Billede fra Byfesten 2015

Også Byfesten i Fløng støtter vi massivt – både arbejdsmæssigt og i år også økonomisk med et kontakt bidrag på 5.000 kroner – en fest som i år er udvidet til også at omfatte en aftenfest. I år afholdes Byfesten i Fløng den

11. juni 2016 fra 12-23

//Bestyrelsen.Glædelige Jul …

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 19 Dec, 2015 18:42

Året 2015 er nu snart gået. For Landsbylaugets bestyrelse har det været et nogenlunde stille år. Vi har deltaget i forskellige møder og fora, der sikrer at vores meninger og holdninger her fra udkanten af kommunen, også bliver fremført i bl.a. Skovrådet og Agenda 21 rådet, samt ikke mindst vores lille fællesforum, der er dannet sammen med de andre landsbyer i kommunen.

Den første begivenhed i 2015, hvor vi aktivt deltog som Landsbylaug, var Skoven Dag – hvor vi sammen med Driftsbyen var med til at “holde” Fløngskovens 1 års fødselsdag. Vi har aftalt at dette initiativ vil vi gerne være med til at lave også i fremtiden (Skoven Dag i 2016 er iøvrigt den 1. maj).

Dernæst var vi med til at få stablet vores nye Byfest på benene. Rent teknisk ligger dette arrangement i regi af den selvstændige Foreningen Byfesten i Fløng, men rent praktisk er vi ganske meget med sammen med en masse andre frivillige i Fløngs foreninger, institutioner og fra erhvervslivet. Byfesten var en bragende succes, og vi fortsætter naturligvis også i 2016 (11. juni).

Også vores Sct. Hans fest var vi blandet lidt ind i, og igen viste Fløng at der er god opbakning til at møde op og deltage i denne traditionelle begivenhed.

Endelig så har der været god gang i vores Facebook side – til tider lidt meget desværre. Forsvundne og fundne cykler, efterlysning af bortløbne husdyr og informationer af almen interesse i vores lokalområde har sammen med de lidt mere triste informationer om indbrud/tyverier og på det seneste hærværk været blandt opslagene.

Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.Energirenovering

Nyt fra Bestyrelsen Posted on 07 Jul, 2015 09:55

Flot tilbud til boligejerne i Fløng. Landsbylauget er facilitator i dette projekt der håndteres af Energitjenesten for Høje-Taastrup Kommune. Kontakt også jeres grundejerforeninger.

http://bedrebolig.htk.dk/tilbud/« PreviousNext »