Blog Image

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Ny kommuneplan

Veje & Stier Posted on 03 Dec, 2013 20:15

Så foreligger Høje-Taastrup Kommunes opdatering af kommuneplanen. På kommunens hjemmesider kan du se en masse forskellige dokumenter, der hvert især dækker et specifikt område. Ikke særligt overskueligt – eller borgervenligt – men ok, det er da offentliggjort.

I Landsbylauget var vi tidligt ude med et brev til kommunen allerede i maj måned 2012, da vi fik nys om at kommuneplanen var under revision.

Vi kan så i det nye forslags Veje-og Vejplan s. 4 ff se at stort set alle vores forslag er positivt behandlet. Undtagelsen er dog de vestvendte ramper på motorvejen – men det var vi jo nok klar over jf. vores tidligere korrespondance med Vejdirektoratet (se i Referater på vores hjemmeside).

Her kan du se den nye vejplan for Fløng-området (kopieret fra s. 10 i Veje- og vejplan).

Vejen fra vores nordlige rundkørsel til Trekroner rundkørslen er dog på ingen måde planlagt, men der er dog lave en såkaldt “planlagt i princippet” – så det kræver nok en fortsat indsat at få den realiseret. Det må vi jo så prøve.

Vigtigt er også at forbindelse fra Nørreled helt til Ring 5 helt er droppet – efter Kallerupvej. Vi får altså ikke en masse biler via en smutvej på Nørreled mv.

Det fremgår også af afsnittet By-og Landudvikling s. 8 at arealerne vest for Vesterled og helt til Trekroner, rundt om Marbjerg, er udlagt som fremtidige byudviklingsområder. Dvs. der på sigt kan bebygges rundt om Marbjerg, men til gengæld på der stort set ikke bygges i selve Marbjerg jf. afsnittet Landsbyer.

Med hensyn til støj (motorvejen og skydebanen), så har vi ikke kunne finde nogle ændringer i reguleringer af disse – desværre. Vi kan ikke henvise til et specifik afsnit, da regler om støjforhold er spredt over mange af dem, så vidt vi kan se.

Endelig så fremgår det af afsnittet om Vindmøller at der IKKE er plads til møller her i kommunen – undtagelsen kan blive en mindre mølle ved transportcenteret – men bl.a. i Hedeland er det ikke en mulighed, da der er tale om et rekreativt område 🙂

Når der så snart ligger en overordnet strategisk plan for kommunen for de næste år, så er det nok nu vi skal arbejde for at få lavet en egentligt udviklingsplan for Fløng-området, så vi ikke ser at alle ressourcer pr. automatik lægges i bl.a. Nærheden. Mon ikke der efterhånden er stemning for at der udarbejdes noget for de områder der ikke allerede er lavet aftaler om. Lars Prier (DF) – formand for Teknisk Udvalg – var umiddelbart positiv overfor dette på en vælgermøde i Reerslev.

Så alt-i-alt er det bestyrelsens vurdering af vores proaktive henvendelse jf. ovenfor er fyldestgørende, og vi har ikke yderligere behov for at afgive høringssvar efter fremlæggelse af forslaget til en ny kommunalplan 2014. Hvis vi finder på noget – så giver vi naturligvis besked her på bloggen.

/BestyrelsenSkovrejsning

Veje & Stier Posted on 27 Sep, 2013 12:13

Vi har modtaget dette.—
Kære grundejerforeningsformænd og andre interesserede i Fløng. Nu vil der snart rejse sig en ny skov nord for Fløng. Borgmesteren vil derfor plante det første træ på onsdag 2. oktober kl. 15:00 og her afsløres navnet på skoven. Skovens navn er valgt af dommerkomiteen ud fra de mange modtagne navneforslag. Alle er velkomne til at overvære begivenheden. Dommerkomiteen har udvalgt 3 navneforslag, som de bedste og her har i alt 17 personer stillet disse forslag. De 17 personer vil blive præmieret på dagen med et Høje-Taastrup æbletræ. Vi vil efterfølgende her fra Driftsbyens side invitere til et møde for at inddrage lokale i planlægningen og det fremadrettede arbejde med Fløngs nye skov, en skov, som fra Byrådets side er tænkt, som en skov med stor lokal tilknytning.Skoven vil rejse sig på engene i 2014. Træet plantes på engen lige nord for Nørreled ca. 350 meter fra foldens vestlige hegn. Venlig hilsen Curt MikkelsenLandskabsarkitekt Driftsbyen Lervangen 35D2630 Taastrup. //sesSkovrejsning

Veje & Stier Posted on 26 Sep, 2013 11:00

Nyt om ny skov i Fløng.

Skovrådet i HTK har bekræftet at det første træ plantes den 2. oktober 2013 kl. 15:00 af Borgmester Michael Ziegler. Alle interesserede inviteres til at overvære begivenheden.

Skovrådet i HTK vil senere indkalde til et lokalt borgermøde, hvor detaljerne om skovens indretning og finansiering kan debatteres. Der sendes meddelelse herom til alle grundejerforeninger og interesseforeninger i Fløng. //sesSkovrejsning

Veje & Stier Posted on 21 Jun, 2013 23:16

Som I sikkert har læst i referatet fra generalforsamlingen havde Ole
Steffensen, medlem af

Skovrådet
i Høje-Taastrup Kommune,
et indlæg om etablering af et skovareal
på den kommunale grund, nord for Nørreled. Det er derfor glædeligt at byrådet
på deres sidste møde besluttede at gennemføre projektet som følger:

1. På Nørreled arealet rejses skov som en kombination
af puljeskov fra Banestyrelsen på 7 ha. og Growing Trees Network skov på 4 ha.

2. På arealet ved Hedelandsvej, Marbjerg 35e arealet
og på arealet ved Jasonsminde rejses der puljeskov på 3 ha.

3. Der fra 2017 og frem indarbejdes en budgetblok på
95.000 kr. til drift af skovene.

Beslutningen kan ses her:

http://www2.htk.dk/Byraad/Byraadet/Byraad-referat-tillaeg-18-06-2013.pdf

Landsbylauget glæder sig over denne beslutning, og påskønner skovrådets
ihærdige arbejde for dette projekt som kan blive en dejlig oase i Fløng, og er
det første skridt på udførelse af Fingerplan 2013.

Landsbylauget-Fløng Sogn, //SørenVejsyn maj 2012

Veje & Stier Posted on 02 May, 2012 17:59

Bestyrelsen deltog her i eftermiddag i det årlige kommunale Vejsyn, idet vi havde bedt om at få etableret et lille stykke sti, der kan forbinde ældreboligerne på Fløng Byvej med stien ved Ildtornvej.

Dette vil gøre dagligdagen for disse vores ældre medborgere meget nemmere, da indkøbsturen til Rema er lang – for dårligt gående evt. med rolator – specielt i regn, sne og slud, hvor græsset ikke altid er farbart. Der findes andre veje – alle veje fører jo til Rom – men disse er 25% længere, og har en del bakker, der kan være svære at forcere hvis man er dårligt gående. Et overslag fra forvaltningen angiver en anlæggelsesudgift på 200.000 kroner – men så er det også inklusiv belysning.

Det blev nævnt at ældreboligerne – på grund af isolationen fra resten af verden – ikke er særlig attraktiv, bl.a. har der stået en bolig tom i over ½ år – mens der er ventelister andre steder i kommunen. Var der nogle der sagde udkants-Høje-Taastrup ?

Det er ikke meget information der findes på kommunens hjemmeside, men på byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen’s hjemmeside er det en ret god beskrivelse på dette års udflugt.

Når der er Vejsyn eller vejbesigtigelse som det officielt kaldes, bliver primært medlemmerne af Teknisk Udvalg proppet i en bus sammen med mindst lige så mange fra admininstrationen, og så kører de ellers rundt i kommunen for – ved selvsyn – at se de problemer borgerne eller administrationen har påpeget. Der var ca. 25 med på turen i år, og det hænger nok ikke sammen med det gode vejr.

I forbindelse med Vejsynet benyttede vi også lejligheden til at erindre om at vi faktisk var blevet lovet “normal” køreplan for bus 116, når Hedevej igen blev åbnet. Det er dog tvivlsomt om dette løfte bliver holdt, da der nu er nye planer om en helt ny rutelægning (Movia er vist ved at kigge på en løsning).

Vi påpegede at det var vigtigt at fx. vores ældre borgere kunne komme på Hovedgaden i almindelig dagtid (lægebesøg, specialforretninger, stationen, bibliotek), samt at et argument for at nedlægge tandplejen på Fløng Skole var at eleverne jo bare kunne stige på bussen og tage frem og tilbage til Charlotteskolen. P.t. er der vist 2 morgen- og 2 aftenafgange via Marbjerg – resten af turene vender i den nye rundkørsel. Dette dur ikke hverken til ældre eller skolebørn.

Et andet argument som blev anvendt for ikke at køre til Marbjerg da Hedevej var lukket, var at det så ikke var muligt at opretholde faste minuttal – og da dette nu er lavet om, så er det naturligvis bare at indregne de ekstra 5 min. som en tur til Marbjerg tager – på alle afgange.

Det blev anført at nu skulle det hele jo sagsbehandles og politisk behandles, så før til august måtte vi ikke forvente noget svar.

Vi følger naturligvis op på både stien som bussen.

/BestyrelsenMotorvejsramper – hvad så nu ?

Veje & Stier Posted on 26 Oct, 2011 19:45

Som vi i bestyrelsen læser svaret og bilagene, så er begrundelsen dels økonomisk (og menneskeligt), dels trafiksikkerhedsmæssigt jf. bemærkningerne herunder relateret til billedet og min primitive tegning.

1. Trækningen (den blå) er for kort til at det er muligt at lave en sammenfletning (trafiksikkerhed) inden udfletningen til Trekroner begynder. Dette er forståeligt, da der jo er en ret stor højdeforskel fra broen og ned til motorvejen – det vil kræve ca. halvdelen af strækningen hvis den ikke skal være meget stejl.

2. Eneste mulighed er derfor at lave en halv B-løsning (den røde), men dette vil jo så kræve en bredere bro og ekspropriering (økonomiske og menneskelige konsekvenser) af minimum den kontorejendom der ligger på Magnoliavej (det gule område).

Hvordan det er tænkt på sydsiden er således ikke relevant – men det kunne måske have ladet sig gøre at lave en afkørsel fra vest, uden de store problemer.

Vores konklusion må være:

At beslutningen er truffet i Folketinget, efter høring hos Høje-Taastrup Kommune. Der er vist ikke mere at komme efter, da det ikke ser ud til at være sket fejl-behandling i sagen. Samme konklusion kom Kurt Scheelsbeck frem til da han spurgte trafikministeren for et års tid siden. Der blev ved den lejlighed lavet en lille artikel i Lokalavisen.

http://www.e-pages.dk/bgmonline_ta/217/21

Vi må i stedet bruges vores ressourcer på at få begrænset trafikken igennem Marbjerg, og på sigt – når økonomien ser bedre ud – arbejde på at få en tilslutning fra rundkørslen på den nordlige side af motorvejen til rundkørslen i Trekroner eller som T-kryds til Hedelandsvej fra Marbjerg lige før rundkørslen – noget i stil med tegningen herunder. Bestyrelsen vil bl.a. arbejde på at få denne ”nye” vej indføjet i kommunens vejplan, når den skal revideres.

Med venlig hilsen

Tommy Rosenlind, f.v.a. bestyrelsen for Landsbylauget – Fløng SognAktindsigt: Motorvejsramper

Veje & Stier Posted on 21 Oct, 2011 21:08

Så har vi modtaget svar fra vejdirektoratet på aktindsigten angående beslutning om IKKE at etablerer vest-vendte ramper på ved Vesterlad broen.

Vi skal nok fremkomme med vores kommentarer hertil, når sagen har været behandlet i bestyrelsen.

/Tommy Rosenlind

Beklager at det ikke er muligt at navngive filerne, men jeg tror at de ligger i denne rækkefølge (jeg har ændre det første til pdf-format):Ny vej mod Roskilde?

Veje & Stier Posted on 05 Aug, 2010 18:35

Fra uge 33 er det slut med at køre ned på motorvejen mod Roskilde ved Hedevej, og det bliver jo noget af en omvej, når vi her fra Fløng skal køre helt ud til Hedelandsvej og på motorvejen der. Det er jo aldrig sjovt, når man har haft et gode og så mister det.

Når man kører på motorvejen mod Roskilde, så får man den tanke, at det ville have været en god ide, hvis der – nu man er i gang med alle maskinerne – var blevet lavet en parallelvej til motorvejen fra Sønderled ud til tilkørslen til Roskilde. Det er ikke mange hundrede meter, og vi kunne være sparet for en større omkørsel, og sådan en vej kunne jo også bruges som aflastning i myldretid og ved uheld.

I juni måned skrev jeg til Vejdirektoratet og spurgte, om man ikke havde tænkt på sådan en vej, og jeg fik det svar, at der havde været fremsat ønsker om det fra naboer, men det er en kommunal opgave, og de mente ikke, der var planer om noget sådant.

Det er jo ærgerligt, at der ikke er blevet gjort mere ved det forslag, og det er jo en skam, at der ikke var noget, der hed Landsbylauget dengang, for det er da en oplagt opgave.

Nu læser jeg så om nogle planer om en vej fra Nørreled nord om Marbjerg til Roskilde, men det lyder som om det er mindst lige så langt, som via Hedelandsvej, og så vil det også give en masse trafik rundt om skolen, hvis alle fra Fløng, skal den vej mod Roskilde.

Er det ikke en ide, at man fra Landsbylaugets side prøver at arbejde for en vej fra Sønderled mod Roskilde?

Birgit LarsenNext »